Kết luận thanh tra tại Trường Tiểu học Sài Sơn B

Ket Luan Thanh Tra

Kết luận thanh tra tại Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong 16 nội dung phản ánh, có đủ cơ sở khẳng định 5 nội dung phản ánh đúng; 2 nội dung đúng một phần; 7 nội dung phản ánh không đúng; 2 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định.

5 nội dung phản ánh đúng

Việc đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất năm học 2019-2020 và từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021 năm học 2020-2021 là không đúng quy định.

Đề thi môn khoa học trong 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020 tại trường Tiểu học Sài Sơn B có sai sót.

Năm học 2019-2020, nhà trường thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh D.H.V nhưng không mua, dẫn đến học sinh này khi bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Trường Tiểu học Sài Sơn B giải quyết đơn, thư của phụ huynh học sinh đối với bà Nguyễn Thị Tuất chưa đúng quy định.

Việc bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B có hành vi ứng xử với bà Tuất chưa phù hợp.

2 nội dung phản ánh đúng một phần

Thứ nhất, nhà trường đã vay 100.000 đồng tiền trang thiết bị phục vụ bán trú của phụ huynh học sinh từ năm lớp 1 đến hết lớp 5 chưa trả, là không đúng. Tuy nhiên, về quy trình thu chi, việc công khai các khoản thu chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22-11-2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Thứ hai, Trường Tiểu học Sài Sơn B không thông báo tới ông Phan Viết Nhân và bà Nguyễn Thị Tuất đến tham dự cuộc họp triển khai thuê lắp điều hòa, nhưng không có cơ sở để khẳng định lớp 2D do bà Nguyễn Thị Tuất làm giáo viên chủ nhiệm lắp điều hòa sau nên phải trả mức phí bình quân theo tháng cao hơn so với các lớp khác.

Kết luận thanh tra cũng đưa ra 7 nội dung phản ánh không đúng

Trong 7 nội dung phản ánh không đúng, có 4 nội dung bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B có biểu hiện trù dập, đó là: Việc phân công nhiệm vụ; việc kiểm tra đối với bà Tuất; việc cấp nhiệt kế điện tử; nhập đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 2D trên phần mềm Esams.

3 nội dung không đúng khác liên quan phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuất về việc lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B có biểu hiện trù dập đối với ông Phan Viết Nhân, giáo viên của trường đó là: Việc không thông báo cho học sinh nghỉ học để họp đánh giá chuẩn hiệu trưởng; ép ông Nhân làm chuyên đề, thực hiện dạy chuyên đề ngoài giờ; việc duyệt, in học bạ của học sinh và kích động phụ huynh học sinh “gây sự” với ông Phan Viết Nhân.

Hai nội dung phản ánh chưa đủ cơ sở khẳng định là: Học sinh cầm thước đánh, bắn đạn giấy vào mắt bà Nguyễn Thị Tuất; lãnh đạo nhà trường không chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với bà Tuất và không bàn giao danh sách lớp trong các tiết dạy môn lịch sử – địa lý khối 4,5.

Hiệu trưởng để xảy ra nhiều tồn tại, thiếu sót

Theo kết luận thanh tra, bà Nguyễn Thị Quyên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư chưa đúng quy định; thực hiện đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 và đánh giá hằng tháng từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021 năm học 2020-2021 không đúng. Tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi đã để xảy ra sai sót liên tiếp 2 năm học; ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019-2020 trong khi còn nhiều sai sót, dẫn đến phải thu hồi học bạ ảnh hưởng uy tín của giáo viên và nhà trường. Chưa thực hiện hết trách nhiệm của Trưởng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020-2021.

Trong quá trình quản lý, bà Nguyễn Thị Quyên đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại trường; chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những tồn tại, vi phạm nêu trên.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B, trong năm học 2019-2020 chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn đến việc học bạ của học sinh lớp 5A năm học 2019-2020 có sai sót, nhưng vẫn trình ký duyệt. Bà Cúc phải chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp 2 năm học; chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo năm học 2020-2021.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuất, năm học 2019-2020 chưa cập nhật kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ I của lớp 2D trên phần mềm ESAMS, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 8, Quy chế sử dụng phần mềm ban hành theo Quyết định số 3275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23-3-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Năm học 2020-2021 có chất lượng giảng dạy chưa đảm bảo. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ I môn lịch sử, địa lý của học sinh khối 4, 5 có một số nội dung không phù hợp, chưa đảm bảo tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.

Đối với ông Phan Viết Nhân – giáo viên Trường Tiểu học Sài Sơn B, có nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5A chưa đúng chương trình học tập, chưa phù hợp với kết quả học tập trong học bạ; chưa cập nhật kịp thời kết quả học bạ trên phần mềm ESAMS của học sinh lớp 5A.

Đối với bà Nguyễn Thị Ngọc – nhân viên y tế học đường Trường Tiểu học Sài Sơn B: Không kiểm tra, rà soát, báo cáo kịp thời lãnh đạo trường đối với những trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế để tuyên truyền, vận động đối với gia đình học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, là chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc không tập hợp và lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên là không đúng với quy định.

Đối với bà Nguyễn Thị Ngân – nhân viên phụ trách phần mềm Trường Tiểu học Sài Sơn B: Chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu đánh giá học sinh trên phần mềm ESAMS và cơ sở dữ liệu.

Đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang – Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Sài Sơn B: Trong việc thực hiện thu tiền của học sinh D.H.V, không ghi khoản thu bảo hiểm y tế trên phiếu thu nên nhà trường không đóng bảo hiểm y tế cho em V, dẫn đến khi em bị tai nạn đã không được hưởng chế độ theo quy định.

Đối với kế toán Trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014-2015 đến năm học 2017-2018: Chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác quản lý tài chính dẫn đến tại trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình; một số hồ sơ chi không đúng quy định; thực hiện không đầy đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục. Không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú, phản ánh và hạch toán kịp thời, là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kế toán. Hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác lưu giữ chưa đầy đủ theo quy định tại thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3-6-2011 của Bộ Nội vụ. Thủ quỹ Trường Tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ không mở sổ theo dõi đầy đủ đối với tất cả các khoản thu, chi tiền mặt tại trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thiếu sâu sát

Riêng đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai chưa sâu sát trong việc nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý chuyên môn. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai thiếu kiểm tra, giám sát trong trong công tác quản lý tài chính tại trường đối với các khoản thu nêu tại kết luận.

Sẽ xử lý đúng người, đúng việc

Từ kết quả thanh, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng.

Chỉ đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội và kế toán Trường Tiểu học Sài Sơn B; tổ chức đánh giá lại viên chức năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuất theo đúng quy định.

Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra công tác quản lý tài chính; hướng dẫn nhà trường khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, các hoạt động dạy học và giáo dục tại trường Tiểu học Sài Sơn B; hướng dẫn trường khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Sài Sơn B khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn, rà soát và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, nhà trường có kế hoạch bố trí công tác phù hợp với năng lực của giáo viên, nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

Nguồn: Hoàng Sơn (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1003148/ket-luan-thanh-tra-tai-truong-tieu-hoc-sai-son-b-huyen-quoc-oai-se-xu-ly-dung-nguoi-dung-vu-viec)